Độc giả Quả Cầu là ai?

Mình nhận định rằng những người quan tâm nhất tới dự án này là những người (1) muốn nghiêm túc với việc tuân thủ logic, và (2) muốn nghiêm túc với việc đặt mình vào vị trí người khác. Hãy nói về điều số 2 trước. Khi bạn đặt mình vào vị trí người khác,…

Published